Για τη διεξαγωγή της έρευνας θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου που θα τεθεί για συζήτηση και έγκριση στο περιφερειακό συμβούλιο της ερχόμενης Τρίτης.
Εκτιμάται ότι σήμερα τα άτομα με αναπηρία στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου ανέρχονται σε 6.000.
Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος «είναι κοινή αποδοχή ότι τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία ιδιαίτερα ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, με πολλές ανάγκες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Βασικό μέλημά μας είναι η παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινωνική στήριξή τους καθώς και για την πληρέστερη και ισότιμη κοινωνική ένταξή τους σε διάφορα επίπεδα της καθημερινής ζωής (απασχόληση, αυτόνομη διαβίωση, διασκέδαση κτλ).
Η ευαισθητοποίηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και πόσο μάλλον όταν αφορά άτομα ΑΜΕΑ είναι γνωστή, δεδομένη και αποδεικνύεται έμπρακτα κατά διαστήματα με τις δράσεις που υλοποιεί ή με τη συμμετοχή της σε ενέργειες άλλων φορέων».
Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, το οποίο
είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2015 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 70.000 ευρώ.

Η έρευνα
Η έρευνα θα διεξαχθεί κατ’ οίκον και με συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και σε προγραμματισμένο χρόνο.
Επίσης η έρευνα πρόκειται να είναι ένας συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, τα οποία συνδυαστικά θα υποβληθούν σε στατιστική ανάλυση.

Τα ποσοτικά στοιχεία θα συλλεχθούν με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου ενώ  τα ποιοτικά μέσω συνέντευξης και παρατήρησης.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα έργου, η οποία θα έχει την ευθύνη δημιουργίας των εργαλείων συλλογής στοιχείων (ερωτηματολόγιο και οδηγό συνέντευξης) και των επισκέψεων για τη συλλογή των στοιχείων.

Αναλυτικότερα στην  ομάδα έργου θα μετέχουν :
1. Ψυχολόγοι,  οι οποίοι θα διερευνήσουν:
•  το επίπεδο ψυχικής ευεξίας των ατόμων που θα μετέχουν στην έρευνα
• τον βαθμό της κοινωνικής τους ένταξης,
•  την ύπαρξη και την ποιότητα κοινωνικών συστημάτων υποστήριξης  αλλά και προσωπικών τους σχέσεων
• το επίπεδο αποδοχής και ρεαλιστικής θεώρησης της κατάστασης του.

2. Φυσιοθεραπευτές
• Διερεύνηση – Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του ατόμου με αναπηρία και των αναγκών του για φυσική αποκατάσταση.

3. Εργοθεραπευτές, οι οποίοι θα διερευνήσουν:
• το  επίπεδο αυτονομίας του ατόμου με αναπηρία,
• τον βαθμό εξοικίωσης και γνώσης στη χρήση του ειδικού εξοπλισμού αυτόνομης διαβίωσης
• την λειτουργικότητα του χώρου διαμονής.

4. Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι οποίοι θα διερευνήσουν
• τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου,
• τον βαθμό της κοινωνικής του λειτουργικότητας,
• το επίπεδο γνώσης και χρήσης υπηρεσιών και κοινωνικών παροχών που δικαιούται
• την ύπαρξη κοινωνικών και οικογενειακών συστημάτων υποστήριξης.

5. Νοσηλεύτρια - Συνοδός
• Τις ανάγκες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία
• Τις ανάγκες σε οικιακή βοήθεια των ατόμων με αναπηρία

6. Οδηγός
• Για την ασφαλή μετακίνηση των Ατόμων με κινητική αναπηρία
Πέρα από την διερεύνηση στο πεδίο της κάθε ειδικότητας, η ομάδα έργου από κοινού θα πρέπει να συντάξει έκθεση αξιολόγησης για κάθε περιστατικό, όπου θα αναφέρονται τα ανωτέρω στοιχεία, οι προτάσεις παρέμβασης αλλά και αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης των υποστηρικτικών παρεμβάσεων.