Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

το ερωτηματολόγιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Αυτό είναι το ερωτηματολόγιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος
Ο διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος ως προς το σκέλος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης μπήκε στην τελική φάση όπως είχε προγραμματιστεί.
Η Επιτροπή Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση γνωστοποίησε και το ερωτηματολόγιο της νέας και τελικής φάσης που περιλαμβάνει ζητήματα μείζονος σημασίας όπως η εκλογή και οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, ζητήματα σχετικά με τις ανεξάρτητες αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.
Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, το ερωτηματολόγιο της νέας τελικής φάσης, όπως και εκείνο της προηγούμενης, δεν απηχεί τις απόψεις της Επιτροπής, αλλά περιλαμβάνει ερωτήματα που προέκυψαν από ολοκληρωμένες ή επί μέρους προτάσεις που έχει καταγράψει η Επιτροπή μετά την ανάρτηση του ερωτηματολογίου της πρώτης φάσης καθώς και από τον προβληματισμό και τις παρεμβάσεις των πολιτών που ακούστηκαν στις συναντήσεις της Επιτροπής με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς τόσο στην Αθήνα, στις πρωτεύουσες των Περιφερειών της χώρας και σε σχετικές πρωτοβουλίες – προσκλήσεις πολιτών στην Επιτροπή.
Προσθέτει ότι «αυταπόδεικτα η «γνώμη των πολιτών μετράει», για το λόγο αυτό η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας στοχεύει στην κατά το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση και τη συμμετοχή όλων. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου όσοι και όσες συμμετέχουν στην διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να δουν το ερωτηματολόγιο εδώ, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
Η πλατφόρμα διαβούλευσης υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του κέντρου.

Το ερωτηματολόγιο
 
Το πλήρες ερωτηματολόγιο της νέας φάσης διαλόγου είναι το εξής:
1. Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και η αρχιτεκτονική του πολιτεύματος
Α. Πρόεδρος Δημοκρατίας
Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται:
άρθρο 32
α. Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)
β. Απευθείας από το λαό
γ. Από το λαό αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή , χωρίς τη διάλυσή της.
δ. Από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που θα απαρτίζεται από βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.
ε. Από την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και εφόσον δεν επιτευχθεί η εκλογή με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία για να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.
στ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2. Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;
‘Αρθρο 35
(πολλαπλή επιλογή απαντήσεων, από μία έως και όλες)
α. Να διαλύει πρόωρα τη Βουλή
β. Να συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο
γ. Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
δ. Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του
ε. Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό
στ. Να αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο.
ζ. Να παραπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο για έλεγχο συνταγματικότητας σε Ανώτατο Δικαστήριο.
3. Βουλή
1) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να επεκτείνει τα ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα, ποια από τα παρακάτω, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβει:
α. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας
β. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας
γ. Τα δύο παραπάνω
δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Ανεξάρτητες αρχές
1) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη Ανεξάρτητων Αρχών:
άρθρο 101α
α. Να προβλέπει ανώτατο όριο μίας θητείας
β. Να προβλέπει ανώτατο όριο δύο θητειών
γ. Να μην προβλέπει όριο
δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ.
2) Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών:
άρθρο 101α
α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική
δραστηριότητα στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων
β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με την παράλληλη άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε δημόσια θέση
γ. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική
δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.
δ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστο
ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
Τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση
1) Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει ρητά ως διακριτές μορφές αυτοδιοίκησης με ειδικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας:
α. Τη μητροπολιτική διοίκηση
β. Τα νησιωτικά συμπλέγματα
γ. Τα δύο παραπάνω
δ. Κανένα από τα παραπάνω
ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
2) Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει:
άρθρο 102
α. Να προβλέπει ανώτατο όριο 2 θητειών
β. Να μην προβλέπει ανώτατο όριο θητειών
γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
3)Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει:
άρθρο 102
α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα
β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων
γ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστα
δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
4)Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας εποπτείας που το κράτος ασκεί στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θεωρείτε ότι θα πρέπει:
άρθρο 102
α. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο πριν την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος)
β. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (κατασταλτικός έλεγχος)
γ. Να μην προβλέπεται στο Σύνταγμα συγκεκριμένο είδος ελέγχου και να ρυθμίζεται με νόμο.
δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τους τυφλοκωφούς (22-28 Ιουνίου)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και η Α.Μ.Κ.Ε. «Πρωτοπορία» διοργανώνουν εκδήλωση, με αφορμή την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τους τυφλοκωφούς (22-28 Ιουνίου) αλλά και τα 70 χρόνια από την επίσκεψη της Helen Keller στις 21 Νοέμβρη 1946, στον τότε Οίκο Τυφλών της Καλλιθέας.

Η Helen Keller, ήταν Αμερικανίδα συγγραφέας, λέκτορας και ακτιβίστρια. Ήταν το πρώτο άτομο με κώφωση και τύφλωση που αποφοίτησε από πανεπιστήμιο το 1914. Υπήρξε υπέρμαχος του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου, των εργατικών δικαιωμάτων και πολλών προοδευτικών κινημάτων. Η ιστορία της ζωής της ήταν μοναδική. Η ίδια χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο θαύμα θέλησης του 20ου αιώνα και η ζωή της γυρίστηκε ταινία με τίτλο: The miracle worker (Τα χρόνια στο σκοτάδι).

Στην εκδήλωση θα προβληθεί η βραβευμένη με 2 όσκαρ ταινία “The miracle worker” ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσουν ομιλίες από:
• την κα. Διαμάντω Μάτσα, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλοκωφών-Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών Παιδιών «Το Ηλιοτρόπιο»
• την κα. Μαρία Ζέζα, εκπαιδευτικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας η οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο «Από την Helen Keller στην Καλλιόπη Καρανικόλα», Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης των τυφλοκωφών στην Ελλάδα, του Νίκου Δημητρίου.
• τον κ. Νίκο Δημητρίου, Δ/ντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου και πρώην εκπαιδευτικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας.
• την κα. Δέσποινα Μυλωνά, Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλοκωφών-Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών Παιδιών «Το Ηλιοτρόπιο» και πρώην Προϊσταμένη Οικοτροφείου του ΚΕΑΤ.

Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Φίλιππος Κατσούλης, Δ/ντης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας.   
Στο χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει έκθεση έργων των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας, ενώ θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια για όσους παραβρισκόμενους επιθυμούν να πάρουν μέρος.

Σας περιμένουμε όλους, το Σάββατο 24 Ιουνίου και ώρα 17.30 στο Αμφιθέατρο του ΚΕΑΤ (Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα - είσοδος από Σπάρτης)

Πρόγραμμα
Α’ Μέρος
17.30: Προβολή ταινίας «The miracle worker» (Τα χρόνια στο σκοτάδι)

Β’ Μέρος
19.30: Χαιρετισμός από τον κ. Μενέλαο Τσαούση, Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών

19.45: Χαιρετισμός από την κα. Διαμάντω Μάτσα, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλοκωφών-Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών Παιδιών «Το Ηλιοτρόπιο»

20.00: Παρουσίαση του βιβλίου «Από την Helen Keller στην Καλλιόπη Καρανικόλα», Συμβολή στην ιστορία της εκπαίδευσης των τυφλοκωφών στην Ελλάδα, του Νίκου Δημητρίου από την κα. Μαρία Ζέζα, εκπαιδευτικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας.

20.15: Ομιλία από την κα. Δέσποινα Μυλωνά, Γραμματέα του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλοκωφών-Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Τυφλοκωφών Παιδιών «Το Ηλιοτρόπιο» και πρώην Προϊσταμένη Οικοτροφείου του ΚΕΑΤ.

20.30: Ομιλία από τον κ. Νίκο Δημητρίου, πρώην εκπαιδευτικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας.

Συζήτηση – Τοποθετήσεις

Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Φίλιππος Κατσούλης, Δ/ντης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας.Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

«Πρώτη φορά ψηφιακός χάρτης για την ελληνική Διασπορά»

«Ψηφιακός χάρτης για την ελληνική Διασπορά»

Το Υπουργείο Εξωτερικών, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και το South East European Studies at Oxford (SEESOX) σας προσκαλούν στην παρουσίαση του ψηφιακού χάρτη της ελληνικής Διασποράς (Greek Diaspora Map), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για την ψηφιακή καταγραφή και απεικόνιση του συνόλου της ελληνικής παρουσίας στο εξωτερικό, η οποία ξεκίνησε το 2015 με τη συνδρομή των κατά τόπους Αρχών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ο ψηφιακός χάρτης για την ελληνική Διασπορά (Greek Diaspora Map) θα είναι προσβάσιμος σε όλους τους Έλληνες πολίτες και διαδραστικός, προκειμένου να εμπλουτίζεται διαρκώς με δεδομένα για την παρουσία της ελληνικής Διασποράς σε όλο τον κόσμο.
Ο ψηφιακός αυτός χάρτης αποτέλεσε την έμπνευση για την έναρξη μιας μόνιμης πλέον συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (South East European Studies at Oxford - SEESOX), η οποία θα επικυρωθεί επίσημα με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών μετά το πέρας της εκδήλωσης.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω συνεργασία θα ανοίξει τους ορίζοντες όχι μόνο για την ελληνική Διασπορά, αλλά και για την ευρύτερη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Summer Camp "Betty's eye"


Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Παράρτημα Θεσσαλονίκης και η ΑΜΚΕ Πρωτοπορία, στα πλαίσια των προγραμμάτων εκπαίδευσης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας μαθητών Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου με αναπηρία όρασης από όλη την Ελλάδα, διοργανώνει το Summer Camp " Betty's eye" στις κτιριακές εγκαταστάσεις του στην Θεσσαλονίκη από 19 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου 2017.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πλήθος ψυχαγωγικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας και σίτισης του μαθητή και ενός συνοδού του στο χώρο φιλοξενίας του Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης
Το θερινό αυτό πρόγραμμα έχει σκοπό να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες μέσα από ένα πλούσιο και ισορροπημένο εκπαιδευτικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους που επιθυμούν να περάσουν δημιουργικά τις ημέρες του καλοκαιριού μετά τη λήξη του σχολικού έτους, σε έναν χώρο φιλικό και προσβάσιμο σε όλους, με την υποστήριξη του ειδικά καταρτισμένου προσωπικού του Κέντρου μας, το οποίο διακρίνεται για τις γνώσεις του, την ευαισθησία και την αγάπη του για τα παιδιά.
Επιπλέον, το Camp αποτελεί την ιδανικότερη εναλλακτική λύση στην ανάγκη των εργαζόμενων γονιών, να προσφέρουν βιωματικές δράσεις και ψυχαγωγία στα παιδιά τους!
Στο Camp οι δραστηριότητες θα γίνονται Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα (ότι αποδέχεται τη συμμετοχή του παιδιού του στο πρόγραμμα και ότι δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα που να χρήζει ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης)
2. Απόφαση ΚΕΔΔΥ
3. Απόφαση ΚΕΠΑ
Για διαμονή στο χώρο φιλοξενίας του Κ.Ε.Α.Τ. χρειάζεται επιπλέον και για το μαθητή και για το συνοδό του:
α. Γενική εξέταση αίματος και Ηπατίτιδας Β &C
β. Ακτινογραφία Θώρακος
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως Τετάρτη 7 Ιουνίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με:
κα Βασιλική Σταλένη,ή κα Δήμητρα Ζούμα στο τηλέφωνο 2310830095
Συνδιοργάνωση:
Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
ΑΜΚΕ Πρωτοπορία

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Διημερίδα: “Ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση”

Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας και Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Διημερίδα“Ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση
Κατέβασμα πρόσκλησης εδώ, αφίσας εδώ και προγράμματος της διημερίδας εδώ.
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ υπό την αιγίδα του Υουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνει στις 9 και 10 Ιουνίου διημερίδα με θέμα: «Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας και Παραγωγική Ανασυγκρότηση».
Πρόγραμμα
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017
17.00-17.30 Έναρξη – Χαιρετισμοί
17.30-18.15 Το σχέδιο υλοποίησης του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, Κώστας Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
18.15-18.45 Το Πανεπιστήμιο ως ενιαίος χώρος εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, Περικλής Μήτκας, Πρύτανης ΑΠΘ
18.45-19.15 Καφές
19.15-19.45 Ο ρόλος της Περιφέρειας στη διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης βασισμένης στη                         διαφοροποίηση, τη γνώση και την καινοτομία, Θεόδωρος Καρυπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
19.45-20.15 Ρόλος και προκλήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων στην     παραγωγική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας, Αντώνης Τουρλιδάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
20.15-21.00 Συζήτηση
Σάββατο 10 Ιουνίου 2017
10.00-10.45 Κτίζοντας την οικονομία της γνώσης, Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
10.45-11.30 Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 2017-2021 και ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας, Λόης Λαμπριανίδης, ΓΓ Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
11.30-12.00 Μπορούμε; Ναι, μπορούμε. Αν θέλουμε και επιμένουμε! Παναγιώτης Κουβράκης, BETA CAE Systems ΑΕ
12.00-12.30 Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γεωμηχανικής του   Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του ΑΤΕΙΘ, Συνεργασίες και συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο, Θεοδόσης Παπαλιάγκας, καθηγητής ΑΤΕΙΘ
12.30-13.00 Καφές
13.00-13.30 Κοινός τόπος εκπαίδευσης, έρευνας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης)
13.30-14.00 Καινοτόμες υπηρεσίες διαχείρισης φυσικών καταστροφών από το ΕΑΑ (Εθνικό Αστεροσκοπείο  Αθηνών), Μανόλης Πλειώνης, καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΑΑ
14.00-14.30 Παρουσίαση εταιρίας Think Silicon και η πορεία εξέλιξής της, Δημήτρης Γεωργακάκης, Think Silicon Ltd
14.30-15.30 Ελαφρύ γεύμα
15.30-16.00 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ): Συμβολή στην αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων και στη   διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, Γρηγόρης Κρέη, Διευθυντής (ΙΝΑΛΕ)
16.00-16.30 Ο ρόλος της αγροτικής έρευνας στην ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα,  Νικόλαος Κατής, καθηγητής ΑΠΘ & Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός Ερευνητής, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
16.30-17.00 Το μοντέλο της AGRIS και η συνεργασία με το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας ως μοχλός   ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, Θεολόγος Κουφάκης, AGRIS ΑΕ
17.00-17.30 Η έρευνα ως πυλώνας ανάπτυξης στις εταιρείες διαχείρισης των κοινών αγαθών: Η περίπτωση της ΕΥΑΘ, Γιάννης Κρεστενίτης, καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΕΥΑΘ
17.30-18.00 Συζήτηση – Συμπεράσματα
Συντονιστική Επιτροπή Διημερίδας
Σιγάλας Μιχάλης, καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος ΝΟΗΣΙΣ
Νοτοπούλου Κατερίνα, Γ. Γραμματεία Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Στάμου Γιώργος, καθηγητής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος ΔΕ ΔΙΠΑΕ
Ψύλλος Δημήτρης, καθηγητής ΑΠΘ

Κατέβασμα πρόσκλησης εδώ, αφίσας εδώ και προγράμματος της διημερίδας εδώ.

Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης. Μυτιλήνη, 10 & 11 Ιουνίου 2017

Από το 2008, το Τμήμα Περιβάλλοντος οργανώνει κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης. Στόχος του Συνεδρίου, το οποίο κάθε χρονιά εστιάζει και σε ένα διαφορετικό θέμα, είναι να αποτελέσει ένα ακαδημαϊκό φόρουμ ανάλυσης, συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων γύρω από τα σύγχρονα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής & διαχείρισης. Εδώ μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση του τρέχοντος συνεδρίου καθώς και τα πρακτικά των προηγουμένων.

Συνέδριο 2017

Αφίσα Συνεδρίου


Πρόγραμμα Συνεδρίου

Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής/παρακολούθησης του Συνεδρίου και οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοικτές και ελεύθερες σε όλους. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22510 36294.

Χ Συνέδριο Περ/κης Πολιτικής & Διαχείρισης

Πολιτική & Περιβάλλον

Μυτιλήνη, 10 & 11 Ιουνίου 2017

σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδος

 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βλασσοπούλου Χλόη
(Universite de Picardie, Γαλλία)
Γεμένης Κώστας
(Twente University, Ολλανδία)
Τρεμόπουλος Μιχάλης
(πρώην Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων)
Τσιρώνης Γιάννης
(Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης)
Ψαρούδας Σπύρος
(ΜΚ-ΠΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ)

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ: ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΛΗΣ  

Το κυριότερο σε μια παράταξη είναι να έχει σαφές το όραμα πάνω στο οποίο θα ακουμπήσει ο σχεδιασμός και το πρόγραμμα δράσης της για την πόλη.
Άρθρο της Ρίας Καλφακάκου*

Για να καταλάβεις τις ανάγκες μιας πόλης, τις αγωνίες της, τις επιθυμίες μα και τους φόβους της, πρέπει πρώτα από όλα να την αγαπάς. Έτσι μπορείς να χτίσεις ένα αφήγημα για τις προοπτικές της, να συνθέσεις τα διάφορα θέλω των κατοίκων της που διαφέρουν ανάλογα με ηλικίες, δουλειά, τόπο κατοικίας, εισόδημα, μόρφωση ακόμα και χαρακτήρα των ανθρώπων, να βρεις τι μπορεί να εμπνεύσει, να ενώσει, ώστε τα διαφορετικά συμφέροντα και απόψεις να λειτουργήσουν όσο είναι δυνατόν, συμπληρωματικά.

Αυτά όλα είναι αυτό που λέμε όραμα για την πόλη. Είναι το κυριότερο σε μια παράταξη να έχει σαφές αυτό το όραμα, πάνω στο οποίο θα ακουμπήσει ο σχεδιασμός για την πόλη, το πρόγραμμα δράσης, οι συγκεκριμένες προτάσεις για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα.

Τι πόλη θέλουμε, και γιατί να μην θέλουμε  ας πούμε εμείς, στην «Ανοιχτή Πόλη», και ο κ. Καλαφάτης τα ίδια, για τη Θεσσαλονίκη. Προφανώς δεν είναι το θέμα, καλοί και κακοί άνθρωποι, ευαίσθητοι και χοντρόπετσοι, ούτε θέμα μόρφωσης ή εξυπνάδας, ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο τέτοιες διαφορές που και αυτές μπορεί να υπάρχουν. Είναι κυρίως θέμα οπτικής, ιδεολογίας και προτεραιοτήτων που βάζει ο καθένας, προτεραιοτήτων στην ιεράρχηση των στόχων, προτεραιοτήτων στις κοινωνικές ομάδες που απευθύνεται η κάθε παράταξη.

Εμείς ονειρευόμαστε μια πόλη ανοιχτή, φιλική, όμορφη, καθαρή, πολυπολιτισμική, φιλόξενη, βιώσιμη,πράσινη και χαρούμενη. Πάνω εκεί χτίζουμε το όραμά μας για μια πόλη που

Ανοίγει το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα, εμπνευσμένο από την παιδαγωγική μέθοδο Waldorf

Ανοίγει το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα, εμπνευσμένο από την παιδαγωγική μέθοδο Waldorf

Μπορεί μια ομάδα γονέων και παιδαγωγών να πάρει στα χέρια της το όραμα για ένα σχολείο, όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το «καλό», το «ωραίο» και το «αληθινό» και να το κάνει πραγματικότητα στην Αθήνα του 2017; Η ομάδα του Τριανεμιού απαντάει: «Αν όχι εμείς, ποιος; Αν όχι τώρα, πότε;».  Δύσκολα μπορεί να πιάσει κανείς το νήμα ακριβώς από την αρχή του, αφού οι φωνές τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν για μια παιδαγωγική που να βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν με υγεία και να βρουν τη θέση τους στο σύγχρονο κόσμο. Μέσα από αυτές τις φωνές δυνάμωσε και η φωνή ενός σχολείου που ήθελε να γεννηθεί, ενώ οι εμπνευστές του Τριανεμιού συναντήθηκαν «σαν να είχαν ραντεβού», με μια ώθηση που δεν περιορίζεται στο σχολείο: «Το σχολείο που οραματιζόμαστε είναι ένα ζωντανό κοινωνικό κύτταρο. Θέλουμε ένα σχολείο ελεύθερο και συνεργατικό, ευήκοο και γελαστό, έναν τόπο όπου η παιδαγωγική σέβεται τη διαφορετικότητα, καλλιεργεί την ελεύθερη βούληση και προετοιμάζει την αυτογνωσία, με έμφαση στο παιχνίδι και τη ζεστασιά, την αδελφοσύνη και την αυτάρκεια, τις τέχνες και την οικοτεχνία, το τρίπτυχο “χέρια-καρδιά-νους”, για ανθρώπους ελεύθερους, αυτόφωτους, επινοητικούς και δοτικούς, με γονείς και δάσκαλους συμμέτοχους, θεληματικούς και ενεργούς. Θέλουμε, όμως, και μια τέτοια κοινωνία!».

Το Τριανέμι βρήκε τη στέγη του στη γειτονιά του Αμαρουσίου κι έχει βάλει πλώρη να στεγάσει ένα σχολικό οργανισμό, με μεγάλο κήπο και παρτέρια, με ξύλινα παιχνίδια, πατώματα και θρανία, με ζωντανά χρώματα, δέντρα, ζαρζαβατικά και πολύ ήλιο! Εκεί, σχεδιάζει να υλοποιήσει μια παιδαγωγική με έντονη και καθημερινή την παρουσία της τέχνης, της χειροτεχνίας, της αφήγησης, του παιχνιδιού και της κίνησης - βλέποντας τις ιδέες σαν σπόρους που μεγαλώνουν μαζί με το παιδί - θέλει να καλλιεργήσει τη χαρά για τη μάθηση και να επιτρέψει μια ειλικρινή σχέση με τη ζωή και τον κόσμο.