Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Πρωτοβουλία Πολιτών - “Attention 5G”

”ΠΡΟΣΟΧΗ 5G” - Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - “Attention 5G”
Σκοπός αυτού του κειμένου είναι πρώτα απ 'όλα να σας ενημερώσει σχετικά με το μέσο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ECI), το μοναδικό θεσμοθετημένο μέσο συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κινητήρια δύναμη για τα κράτη μέλη της ΕΕ, για το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ασύρματων επικοινωνιών και, κυρίως, στον τομέα της προστασίας της υγείας. Με μια θεσμοθετημένη ECI, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν άμεσα στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να συμβάλουν στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ECI υποβάλλεται επίσημα με αίτηση στην Επιτροπή της ΕΕ. Η Επιτροπή της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει αξιώσεις αναγνωρισμένης ECI σε περαιτέρω διαδικασίες εάν η ECI υποβάλει 1 εκατομμύριο υπογραφές υποστήριξης στην Ευρώπη εντός ενός έτους, οι οποίες συλλέγονται διαδικτυακά ή σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, προγραμματίζεται δημόσια ακρόαση στο κοινοβούλιο της ΕΕ μετά την εκπλήρωση αυτής της απαρτίας. Περισσότερες πληροφορίες για το ECI μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://europa.eu/citizens-initiative/
Εκατοντάδες εθνικές και διεθνείς αναφορές από πολίτες, επιστήμονες και γιατρούς δείχνουν ξεκάθαρα ότι το θέμα του 5G κινητοποιεί τους πολίτες. Αλλά προφανώς χρειάζονται πολύ περισσότερα για να ενεργοποιηθούν οι πολιτικοί. Γι 'αυτό θέλουμε να αλλάξουμε το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο μαζί και με αρκετές συντονισμένες και συντονισμένες γραμμές δράσης. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να ελαχιστοποιήσουμε τη ρύπανση του περιβάλλοντος από την ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου και τους σχετικούς κινδύνους όσο καλύτερα μπορούμε. Υποστηρίζουμε την τεχνολογική καινοτομία, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος.
Η υγεία ως το υψηλότερο αγαθό πρέπει πάντα να είναι πρώτη. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν δομές ψηφιακής επικοινωνίας που δεν βλάπτουν τους ανθρώπους, τη χλωρίδα και την πανίδα. Τα βασικά μας αιτήματα προς την Επιτροπή της ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ βασίζονται σε αυτό.
Καμία εισαγωγή του ασύρματου προτύπου 5G χωρίς απόδειξη της ασφάλειάς του!

Aίτημα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αποφασίσει ότι η εισαγωγή του προτύπου κινητής τηλεφωνίας 5G θα πρέπει να σταματήσει, επειδή υπάρχουν επιστημονικά βάσιμοι λόγοι για την αμφισβήτηση της ασφάλειας αυτής της τεχνολογίας.
Αιτιολόγηση
Εκατοντάδες επιστήμονες και γιατροί από πολλές χώρες έχουν προσθέσει τις φωνές τους στις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους από μια εκτεταμένη εισαγωγή του προτύπου κινητής τηλεφωνίας 5G. Πολλές πρόσφατες ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις που τεκμηριώνουν την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας δείχνουν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλής συχνότητας (HF-EMF) βλάπτουν τους ζωντανούς οργανισμούς σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα της πλειονότητας των σημερινών εθνικών και διεθνών κατευθυντήριων γραμμών. Είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι το HF-EMF είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά - όπως και η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που χρησιμοποιούνται ήδη σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιών (GSM, UMTS, LTE, WLAN).

Το νέο πρότυπο 5G χρησιμοποιεί κύματα χιλιοστών έως 200 GHz. Η ακτινοβολία απορροφάται από το ανθρώπινο δέρμα και απορροφάται από τα φύλλα των φυτών. Το πρότυπο κινητού τηλεφώνου 5G θα αυξήσει την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο εύρος υψηλής συχνότητας σε σχεδόν αδιανόητο βαθμό, κυρίως λόγω της υψηλής πυκνότητας κεραιών που απαιτεί αυτή η τεχνολογία.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, κυτταρικό στρες, υψηλότερα επίπεδα ελεύθερων ριζών, ανυπολόγιστες γενετικές τροποποιήσεις, αλλαγές στις δομές και λειτουργίες του αναπαραγωγικού συστήματος, ελλείμματα μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευεξία. Οι κίνδυνοι από την παγκόσμια εισαγωγή του 5G εκτείνονται πολύ πέρα ​​από αυτούς που επηρεάζουν τον άνθρωπο. Υπάρχουν επίσης όλο και πιο ισχυρές ενδείξεις ανεπιθύμητων επιπτώσεων στα φυτά και στα ζωικά βασίλεια.

Οι επιστημονικά αποδεδειγμένες επιβλαβείς επιπτώσεις της ακτινοβολίας HF-EMF και το σωρευτικό αποτέλεσμα του προτύπου κινητού τηλεφώνου 5G μπορεί να προκαλέσει τεράστιες και μη αναστρέψιμες ανθρώπινες καταστροφές, επιπλέον των μη προσδιορισμένων αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων. Η ανθρώπινη ζωή και υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμα.
Περισσότερα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών:
1. Έκδοση σύστασης της Επιτροπής της ΕΕ για άμεσο «μορατόριουμ για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση του 5G σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ» έως ότου διερευνηθούν πλήρως οι πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
2. Εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όταν ένα επαρκές επίπεδο επιστημονικών γνώσεων εντοπίζει πιθανούς κινδύνους κινητής τηλεφωνίας λόγω εκπομπών από κινητούς σταθμούς βάσης, συσκευές και δορυφόρους 5G.
3. Εφαρμογή της αρχής ελαχιστοποίησης για αναγνωρίσιμα επιβλαβή αποτελέσματα του κινητού ραδιοφώνου.
4. Ορισμός νέου οδηγού ή οριακών τιμών για τη μέγιστη έκθεση όλων των συστημάτων ραδιοκυμάτων, δηλαδή όλων των ασύρματων επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένης της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας κινητού τηλεφώνου και των αθηρικών της επιδράσεων). Αυτή η ανασκόπηση πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ενώσεις προστασίας του περιβάλλοντος (απαλλαγμένες από πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων).
5. Μια τεχνολογική εκτίμηση και μια στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση για όλες τις περιοχές που επηρεάζονται από το 5G: ανθρώπινη υγεία (φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις), επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, επιπτώσεις στο φυσικό ηλεκτρικό νοικοκυριό της ατμόσφαιρας της γης και της βιόσφαιρας από μικροκύματα, επιπλέον π.χ. σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τον αυτοπροσδιορισμό των πολιτών (επιτήρηση, προστασία δεδομένων) έως τις επιπτώσεις στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
6. Προστασία της μειονότητας για άτομα που πάσχουν από ηλεκτροευαισθησία ή ηλεκτροϋπερευαισθησία (EHS): 6.1 Αναγνώριση της EHS ως ασθένειας με αναφορά στη Διεθνή Ταξινόμηση Νοσημάτων (ICD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η οποία περιέχει τώρα κωδικούς για βλάβη στην υγεία που προκαλείται από μη ιοντίζουσα ακτινοβολία (ICD-10-CM, Κωδικός W90.0 - https://icd.codes/icd10cm/W90). 6.2Α Γενική απαγόρευση ακτινοβολίας τεχνικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε σπίτια. τη δημιουργία συμβατών με την υγεία χώρων εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες · τη δημιουργία των λεγόμενων "λευκών ζωνών" σε δημόσιους χώρους, σε ευαίσθητες τοποθεσίες (νοσοκομεία και γηροκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία, γηροκομεία) και στις δημόσιες συγκοινωνίες.
7. Επέκταση ενσύρματων ψηφιακών τηλεπικοινωνιών.
8. Χωροταξικές αρμοδιότητες χωροταξίας και σχεδιασμού για τους δήμους για τη δημιουργία μη μολυσμένων οικιστικών περιοχών που είναι απαλλαγμένες από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση της έκθεσης από υπάρχοντες σταθμούς βάσης κινητών τηλεφώνων.
9. Υποχρέωση δήλωσης για κινητές συσκευές σε σχέση με την απαγόρευση της έκθεσης διαμερισμάτων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χωρίς προηγούμενη άδεια των αντίστοιχων ιδιοκτητών των σχετικών διαμερισμάτων.
10. Διερεύνηση των κινδύνων των κινητών τεχνολογιών από ανεξάρτητους ερευνητικούς φορείς που εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς την επίδραση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.
11. Πρέπει να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για την έρευνα σχετικά με τους κινδύνους και τους κινδύνους των κινητών τεχνολογιών.
12. Εκπαίδευση του κοινού: ικανοποίηση του δημοσίου ενδιαφέροντος για αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τους κινδύνους των κινητών τεχνολογιών (audiatur et altera pars).
Ως επόμενο βήμα, ο κύκλος συντονισμού καθορίζει την ικανότητα πρωτοβουλίας και εκστρατείας. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που βασίζεται σε δίκτυο ειδικά σχεδιασμένη για τους σκοπούς μας μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο. Η ασφάλεια των δεδομένων και η κυριαρχία των δεδομένων έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα με μια μοναδική έννοια ασφάλειας.
Παράλληλα με τα θεσμοθετημένα έντυπα συμμετοχής των πολιτών "Bundestag αναφοράς" (γερμανικό εθνικό κοινοβούλιο) και την ECI, βλέπουμε επίσης μια πραγματική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τις βλαβερές συνέπειες της ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας με αποτελεσματικά νομικά μέτρα. Οι δικηγόροι καλούνται να ενωθούν μαζί μας σε αυτά τα μονοπάτια, γιατί τώρα, με το κοινωνικο-τεχνικό σύστημα 5G σε όλες τις πτυχές του, είναι πιθανό να προκύψει νομικό προηγούμενο. Η επέκταση 5G, αξίας δισεκατομμυρίων, έχει ξεκινήσει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο για την ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G ακόμη περισσότερο, προκαλώντας απαράδεκτα και επιβλαβή αποτελέσματα! Έχουμε αναλάβει το καθήκον να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους και τους κινδύνους των κινητών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αφενός, αυτό αφορά την κινητή τηλεφωνία που έχουμε ήδη (GSM, UMTS, LTE, TETRA, Wi-Fi κ.λπ.) και, αφετέρου, το εύρος και το βάθος των επιπτώσεων των τεχνολογιών 5G. Τα θεωρούμε ως κοινωνικο-τεχνικά συστήματα (έξυπνες πόλεις) και ως πύλη για ολοκληρωτικούς μηχανισμούς στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.
Είμαστε εξαρτώμενοι από την υποστήριξή σας, προκειμένου να προσελκύσουμε την προσοχή στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό μεταξύ των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης. Μια χρηματοδότηση εκκίνησης μέσω δωρεών θα μπορούσε να κάνει την έναρξη της ECI πολύ πιο εύκολη, έως ότου τα έργα που θα εκτελεστούν μπορούν να υποστηριχθούν από μικρότερα μηνιαία ποσά από πολλούς χορηγούς. Ο φόρτος εργασίας των επερχόμενων εργασιών μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από ένα γραφείο στελεχωμένο από πολλά άτομα. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν νομικά βήματα και να καθοριστεί η ικανότητα εκστρατείας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται κόστος για γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων, διαδικασίες, προσωπικό, εξοπλισμό γραφείου και διοίκηση, καθώς και έξοδα για την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρμας και του εργαλείου συλλογής υπογραφών. Με αυτόν τον τρόπο, μια μεγάλη ποικιλία τοπικών και υπερεπεριφερειακών έργων και δράσεων μπορεί να χρηματοδοτηθεί και έτσι να πραγματοποιηθεί από τους φορείς προώθησης. Φυσικά θα παρουσιάσουμε τις διαδικασίες με διαφάνεια.
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “ΠΡΟΣΟΧΗ 5G” και η ιστοσελίδα μας είναι ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, δεν μπρούμε αυτήν την στιγμή να προσφέρουμε αυτόματες λειτουργίες όπως να προσθέσετε το όνομα σας στην λίστα των υποστηρικτών και ακτιβιστών, να διαβάσετε Ενημερωτικά Δελτία, να κάνετε δωρεές κλπ. Γι' αυτό σας ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας, η με email για την Ελλάδα (sporos2@gmail.com), και εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα … https://www.attention-5g.eu/contact.php?l=en

Δεν υπάρχουν σχόλια: